icindekiler
Giris#1
Aciklama #2.
SOL
2 Stroke Radikal
ninben
nisui
juu
3 Stroke Radikal
sansui
tehen
kozatahen
risshinben
tsuchihen
onnahen
gyoninben
kuchihen
kemonohen
yumihen
yamahen
kodomohen
haba
shoohen
4 Stroke Radikal
kihen
tsukihen
hi
nehen
hihen
tamahen
katahen
ushihen
gatsuhen
5 Stroke Radikal
nogihen
ishihen
koromohen
mehen
yahen
tahen
shirohen
6 Stroke Radikal
itohen
komehen
funehen
mimihen
mushihen
raihen
7 Stroke Radikal
gonben
sakehen
kaihen
kurumahen
ashihen
tsunohen
8 Stroke Radikal
kanehen
shokuhen
9 Stroke Radikal
umahen
SAG
1.Stroke Radikal
re
2.Stroke Radikal
rittoo
chikara
fushizukuri
mata
sajinohi
3.Stroke Radikal
sun
oozato
sanzukuri
kuchi
haba
4.Stroke Radikal
nobun
akubi
hokozukuri
ono
inu
tsuki
tomasu
6.Stroke Radikal
hitsuji
mushi
hane
7.Stroke Radikal
miru
8.Stroke Radikal
furutori
9.Stroke Radikal
oogai
UST
1.Stroke Radikal
ichi
ten
no
2.Stroke Radikal
nabebuta
hachigashira
hitoyane
juu
yuube
xxx
yyy
hachigashira
wakanburi
xxx
mu
3.Stroke Radikal
ukanburi
kusakanburi
naogashira
tsu
kuchi
ookii
samurai
yamakanburi
4.Stroke Radikal
hi
tomeru
ki
notsu
5.Stroke Radikal
ta
anakanburi
amai
yonkashira
nogi
shiroi
hatsugashira
6.Stroke Radikal
takekanburi
nishi
hane
8.Stroke Radikal
amekanburi
ALT
1.Stroke Radikal
ichi
haneboo
2.Stroke Radikal
juu
hachi
hitoashi
chikara
katana
3.Stroke Radikal
kuchi
tsuchi
ookii
onna
sun
haba
nijuuashi
kodomo
fuyugashira
yama
4.Stroke Radikal
shitagokoro
ki
rekka
hi
tsuki
tama
shitamizu
te
5.Stroke Radikal
ta
sara
me
shimesu
shiroi
ishi
6.Stroke Radikal
koromo
ito
mushi
7.Stroke Radikal
kai
kotoba
miru
kuruma
CERCEVE
1.Stroke Radikal
boo
haneboo
2.Stroke Radikal
keigamae
hakogamae
ukebako
tsutsumigamae
3.Stroke Radikal
kunigamae
shikigamae
4.Stroke Radikal
kanohoko
8.Stroke Radikal
mongamae
SOL-UST
2.Stroke Radikal
gandare
3.Stroke Radikal
madare
shikabane
4.Stroke Radikal
tobiranoto
5.Stroke Radikal
yamidare
6.Stroke Radikal
torakanburi
SOL-ALT
3.Stroke Radikal
shinnyoo
ennyoo
7.Stroke Radikal
soonyoo
EKS
eks Radikal
eks