動詞
FİİL
VERB
VERB
794
dağıtmak
verteilen
distribute
1031
dağıtmak verteilen distribute
909
bölmek zerteilen divide
906
yarmak, kesmek zerteilen dissect
202
kırmak, analiz etmek zerteilen, analysieren analyze, take apart
601
arta kalmak übrigbleiben remain
1117
arta kalmak übrigbleiben extra, excess
907
fazlalık überflüßig surplus
 
     
174
erimek sich auflösen dissolve, melt
1014
erimek schmelzen melt
834
çözmek lösen untic, explain
 
     
979
dağılmak sich zerstreuen scatter
441
germek aufspannen spread, stretch
539
genişlemek anschwellen expand
533
genişlemek, şişmek anschwellen swell
24
uzamak, germek lang werden stretch, extend
212
genişletmek erweitern expand
1812
genişlemek, sergilemek ausbreiten, ausstellen unfold, display
74
toplantı, konferans düzenlemek veranstalten hold (a meeting)
1752
açmak öffnen open
224
açmak öffnen open
1750
kapamak schließen close
 
     
888
kesmek, dilimlemek schneiden cut
999
kesmek abschneiden cut off, decide
887
kesmek, koparmak abschneiden cut
896
oymak; zaman Schnitzen, Zeit carve, time
1644
araştırmak abhobeln,spitzen search for
901
rendelemek, yontmak abhobeln, spitzen cut, chip
898
batırmak stechen pierce, sting
993
öldürmek töten kill
470
parçalara ayırmak zerbrechen break, fold
628
kırmak, parçalamak zerbrechen break, smash
629
parçalamak zerbrechen tear
1266
yıkılmak, çökmek zusammenbrechen crumble, collapse
1637
yırtmak zerreißen split, tear
352
bozmak, tahrip etmek zerstören break, destroy
 
     
914
yardım etmek helfen help, assist
254
yardım etmek helfen aid
19
yardım etmek helfen help
1123
desteklemek stützen support
208
yardım etmek unterstützen help, aid
973
kurtarmak retten save
 
     
1813
bşe ait olmak zu etw. gehören belong to
1643
soy, kan Zugehörigkeit lineage
30
bşe dayanmak, istinat etmek abhängen depend
 
     
37
bir araya getirmek vereinigen put together
664
söz vermek vereinbaren promise
90
birlikte çalışmak zusammenwirken cooperate
1368
beraber gemeinsam together
1613
ittifak, birlik Bündnis alliance
288
b-ni izlemek, birlikte gitmek begleiten accompany, folllow
1156
korumak schützen protect
791
müdafaa etmek beschützen defend
47
korumak, muhafaza etmek bewahren preserve, maintain
271
korumak, sarılmak beschützen, umarmen support
 
     
532
kazanmak siegen win
1383
galip gelmek besiegen overcome
1656
yenilmek, kaybetmek besiegen, tragen bear, lose
976
yenilmek besiegt werden defeat
 
     
200
direnmek Widerstand leisten resist
941
karşıt, zıt gegenüberstehen opposite
221
dayanmak, direnmek Widerstand leisten resist, withstand
1761
karşı, zıt sich widersetzen counter, against
274
savunmak, müdafaa etmek abwehren prevent
 
     
300
engel olmak hindern hinder
1882
engellemek hindern interrupt
360
engel olmak stören onstruct
275
engel olmak verhindern hinder
1175
zarar, ziyan Schaden harm
264
zarar vermek beschädigen damage, loss
 
     
881
gürültü yapmak lärmen noise
861
sakinleştirmek beruhigen calm
 
     
1670
onaylamak zustimmen approve of
1581
kabul etmek zustimmen agree to
775
onaylamak zustimmen consent
 
     
1599
razı olmak erfahren agree to
769
onaylamak erkennen recognize
774
talep etmek bitten request
743
izin vermek erlauben permit, allow
87
onaylamak erlauben associate
1188
hoşgörü nachsichtig lenient
 
     
1849
değiştirmek Veränderung alternate
1862
değişmek abwechseln successive
255
mübadele etmek umtauschen exchange
936
değişmek sich verwandeln change into
1573
b-in yerine geçmek austauschen replace, subsitute
 
     
1061
değiştirmek verändern anew, again
1480
değişmek sich verändern change
 
     
654
düzeltmek verbessern correct, reform
966
yenilemek, düzeltmek verbessern,verändern reform, change
710
tamir etmek ausbessern mend, repair
 
     
1937
düzeltmek, hazırlamak ordnen put in order, adjust
1084
aynı, benzer ordnen, gleichmäßig alike, similar
143
karıştırmak vermischen mix
885
karıştırmak Unordnung disorder, confusion
 
     
708
lif Faser fiber
688
lif Faser fiber
669
eğirmek spinnen spin
707
eğirmek; başarı Spinnen, Leistung spinning; achievements
701
örmek stricken compile,knit
709
dokumak weben weave
705
dikiş dikmek nähen sew
711
eğirmek abhaspeln wind
 
     
503
taklit etmek nachahmen, Vorbild imitate, pattern
58
taklit etmek, benzetmek nachahmen copy, imitate
272
taklit etmek nachahmen imitate
 
     
765
hata yapmak Fehler machen make a mistake
1931
şüphelenmek zweifeln doubt
854
karıştırmak irren mix
1857
yolunu kaybetmek sich verirren go astray
1510
yolunu kaybetmek sich verirren go astray
668
karıştırmak sich verwirren be confused
 
     
1043
geriye bakmak sich umsehen look back
1840
düşünmek überlegen consider
207
eleştirmek kritisieren criticize
326
hatırlamak sich erinnern remember
1680
hatırlamak wahrnehmen perceive, remember
311
farkına varmak begreifen perceive, realize
1493
unutmak vergessen forget
1388
cezbetmek bezaubern charm
 
     
1807
ikamet etmek anwesend sein reside
1136
bulunmak sich befinden be, be located
1137
var olmak existieren exist
1940
hazır bulunmak anwsend sein (bei) attend
1578
var olmak existieren have
1557
olmamak nicht vorhanden sein without, nothing
 
     
1623
göstermek zeigen show
960
açık / aşikar yapmak deutlich machen make clear
580
gözükmek zum Vorschein kommen actual, appear
1038
görünmek, gözükmek sich zeigen obvious
 
     
337
gömmek begraben bury
239
çukur açmak graban dig
1332
örtmek, kapatmak bedecken cover
298
gizlemek verbergen hide
1711
saklamak, gizlemek verbergen conceal, hide
612
gizlemek geheimhalten secret
114
çıkarmak heraussickern secrete
1447
hayal unbesonnen FALSE
1077
karanlık, gizlilik dunkel, geheimnisfoll mysterious
1836
boş, yanlış leer empty,void
 
     
1445
isteklendirmek ermuntern encourage
245
tavsiye etmek folgern, empfehlen infer (recommend)
1230
tavsiye etmek empfehlen recommend
1391
gayret sarf etmek sich bemühen effort, strive
412
baştan çıkarmak verleiten instigate
233
kışkırtmak herausfordern provoke, challenge
1098
yarışmak wetteifern compete
780
danışmak sich beraten (mit jdm) consult
 
     
923
tavsiye etmek raten advise
915
gayret vermek Eifer encourage
 
     
374
arabulucu Vermittler mediation
1111
aralarında olmak dazwischen sein be in - between
696
ilişki, münasebet Beziehung relation (edge)
12
ilişki, münasebet Beziehung intermediate
1756
münasebet, ilişki Zusammenhang relationship
147
temas kurmak in Beziehung treten intervene
675
takdim etmek bekannt machen introduce
1511
anlam, mana Sinn mind (meaning)
1899
zevk; içerik Inhalt,Geschmack taste
1565
içerik Inhalt purport, content
 
     
1492
dayanmak, katlanmak erdulden bear, endure
943
dayanmak, katlanmak ertragen endure
341
sabretmek geeignet sein endure, patient
 
     
749
yalan söylemek, kandırmak betrügen lie, deceive
988
aldatmak betrügen deceive, cheat
61
yalan söylemek, yanlış beyan etmek lügen lie, counterfeit
 
     
1612
çalmak, aşırmak stehlen steal
1172
çalmak stehlen steal
808
rüşvet Bestechung bribe
 
     
741
vazifelendirmek anvertrauen entrust
14
emniyet etmek anvertrauen entrust, change
1035
itimat etmek sich verlassen (auf) rely on, trust
43
inanmak, güvenmek Vertrauen believe, trust
1660
sorumluluk Verantwortung responsibility
 
     
1166
belirlemek festsetzen fix
98
karar vermek entscheiden decide
1626
yasaklamak verbieten prohibit
277
sınırlamak begrenzen limit
 
     
1115
planlamak planen plan, project
781
entrika çevirmek planen (böses) scheme, plot
 
     
1055
mümkün, olabilir können able, possible
939
imkan, yetenek können able
1692
kabiliyet Begabung talent
917
etki yapmak wirken effect
 
     
938
mukayese etmek vergleichen compare
820
kıyaslamak vergleichen compare
 
     
249
süpürmek auskehren sweep
193
yıkamak waschen rinse, wash
125
yıkamak waschen wash
1798
cilalamak putzen polish
 
     
770
davet etmek einladen induce
1402
çağırmak zu sich zeigen summon
216
davet etmek heranwinken, einladen invite
211
gaspetmek, kaçırmak entführen kidnap
 
     
1048
kurutmak trocknen dry
1921
kurumak trocken werden dry
 
     
141
susamak dürsten dry up, be thirsty
574
kurutmak trocken dry
716
yapışkan olmak zähflußig sein stick(y)
 
     
1636
giyinmek sich ankleiden dress
1106
giyinmek; gelmek anziehen wear; arrive
1815
giymek (ayakkabı) anziehen (Schuh) wear (shoes)
529
soyunmak (elbise, ayakkabı, şapka) ausziehen take off (clothes); escape
 
     
1893
inşa etmek bauen build
1326
inşa etmek bauen construct
502
inşa etmek bauen construct, set up
1537
kurmak (köprü) bauen (Brüke) build (bridge)
745
tesis etmek errichten set up, establish
69
hazırlık yapmak sich vorbereiten (auf) provide, prepare
20
yapmak, üretmek anfertigen make
1639
yapmak, üretmek herstellen manufacture, produce
246
monte etmek aufstellen install
1859
üretmek, yapmak produzieren make, produce
248
yerleştirmek setzen dispose, set
1300
yer; koymak legen place, put
982
yaymak ausbreiten lay, spread
286
teşhir etmek aufstellen state, explain